Platyhelminthes filetyp ppt, Tehnici operatorii: atitudine personalã - PDF Free Download


Views: Transcription 1 Tehnici operatorii: atitudine personalã Chirurgia Nr. Copãescu Clinica de Chirurgie, Spitalul Sf. Laparoscopic Greater Curvature Gastric Plication este un procedeu restrictiv de chirurgie bariaricã care presupune invaginarea marii curburi a stomacului în lumenul acestuia.

Acest procedeu se realizeazã prin apoziåie sero-seroasã fixatã în puncte separate sau surget, dispuse longitudinal, în rânduri paralele, începând de la unghiul Hiss pânã la pilor Fig. Istoric Procedeul de plicaturare gastricã a fost relansat pentru tratamentul obezitãåii morbide în urmã cu mai puåin de 2 ani 1,2 Tehnica actualã are la bazã o reducere importantã a capacitãåii rezervorului gastric, aæa cum a fost propus în urmã cu deceniifiind în plus susåinutã de avantajele chirurgiei laparoscopice 2,7 æi de studii experimentale recente 8.

Trebuie precizat cã au fost descrise 2 variante de plicaturã gastricã: anterioarã æi verticalã. Plicatura gastricã anterioarã, care nu presupune întreruperea vascularizaåei marii curburi a stomacului este un procedeu mai simplu însã, a fost demonstrat cã, eficienåa sa asupra diminuãrii excesului ponderal la pacienåii cu obezitate morbidã este inferioarã plicaturii verticale, variantã tehnicã mai larg acceptatã astãzi æi descrisã în prezentul articol 1.

Platyhelminthes filetyp ppt marii curburi gastrice foarte limitatã, iar rezultatele la distanåã nu platyhelminthes filetyp ppt fi consemnate de nici un centru de chirurgie bariatricã, avantajele acestei metode se desprind din faptul cã nu presupune rezecåii digestive æi, în consecinåã, platyhelminthes filetyp ppt asociate, dar æi costurile procedurii vor fi semnificativ mai reduse.

Corespondenåã: Dr. Ioan Æos. Vitan Bârzeæti, nr 14, sector giardia hond ervaringen, Bucureæti Indicaåii Plicatura marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã respectã aceleaşi criterii de includere şi de excludere ale pacienåilor cu 2 92 obezitate morbidã asupra cãrora existã astãzi consens.

platyhelminthes filetyp ppt

Alãturi de condiåia de risc de apariåie a complicaåiilor postoperatorii mult diminuat comparativ cu alte procedee bariatrice, în alegerea PMCGL cântãreæte æi condiåia avantajoasã din punct de vedere financiar. Deæi în principiu, nu existã contraindicaåii pentru aplicarea acestei metode în funcåie de Indicele de Masã Platyhelminthes filetyp ppt IMCla pacienåii cu superobezitate morbidã IMC peste 50 sau mai mult, condiåia tehnicã tuberculosis helminth co infection de efectuare a acestui procedeu determinã limitarea relativã a indicaåiei în aceste cazuri.

Desemenea, nu se recomandã realizarea PMCGL la pacienåii cu hernie hiatalã æi sau boala de reflux gastro esofagian. Eficienåa procedului de plicaturã platyhelminthes filetyp ppt marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã PMCGL are la bazã limitarea aportului alimentar æi, în consecinåã influenåarea balanåei energetice individuale. Aceastã platyhelminthes filetyp ppt este susåinutã deocamdatã doar de reducerea capacitãåii rezervorului gastric, alte mecanisme prin care, pe cale hormonalã PMCGL poate acåiona în beneficiul pacienåilor cu obezitate morbidã nefiind încã demonstrate.

Spre deosebire de montarea laparoscopicã a inelului de silicon reglabil, PMCGL este o soluåie restrictivã mai agresivã care platyhelminthes filetyp ppt gesturi complexe de hemostazã, disecåie şi suturã digestivã. Dar, din acest motiv nu trebuie neglijatã contribuåia importantã a progresului tehnologic în electrochirurgie, avantaj care a fãcut posibilã simplificarea şi standardizarea acestei metode prin abord miniminvaziv.

 • Daphne du maurier paraziții
 • Cum să tratezi viermii la un adolescent
 • Tehnici operatorii: atitudine personalã - PDF Free Download
 • Signe papillomavirus chez l homme
 • Hypotheses Testing I & II_command Sheet - Platyhelminthes filetyp ppt
 • Cele mai bune medicamente pentru helmint
 • Papillomas stories

Pe de altã parte, trebuie subliniat faptul ca PMCGL este scutitã de toate complicaåiile asociate unui corp strãin intraperitoneal. Deasemenea, PMCGL prezintã avantaje faåã de gastrectomia longitudinalã laparoscopicã, deoarece nu necesitã utilizarea cum arată prădătorii și paraziții de suturã mecanicã æi, din acest motiv, atât rata complicaåiilor cât æi a costurilor associate sunt mult mai reduse.

vierme cenușiu paraziți și vectori ppt

Plicatura marii curburi gastrice se traduce tehnic prin invaginarea verticalã a stomacului, realizând un rezervor tubular, cu aspect exterior asemãnãtor gastrectomiei longitudinale. Platyhelminthes filetyp ppt ambele modalitãåi de abord, platyhelminthes filetyp ppt urmãreşte acelaşi scop, presupune aceleaşi mijloace de realizare, deosebirea constând în particularitãåile cãii de acces.

Laparotomia este rezervatã situaåiilor în care abordul laparoscopic nu este posibil sindrom aderenåial major, deficienåe tehnice, lipsa experienåei echipei operatorii sau în care se impune conversia la tehnica deschisã - complicaåii intraoperatorii sau evidenåierea unor situaåii particulare care determinã aceastã atitudine. Experienåa noastrã æi nu numai, este în exclusivitate legatã de tehnica miniminvazivã, care se recomandã pentru avantajele acestui abord, considerat standard de aur pentru chirurgia metabolicã.

În consecinåã, detaliile tehnice pe care le voi prezenta în continuare se referã la plicatura marii curburi gastrice prin abord laparoscopic pentru obezitate morbidã. Pacienåii cu obezitate morbidã pentru care s-a stabilit indicaåia de PMCGL vor fi supuşi unui protocol de pregãtire preoperatorie.

Scopul platyhelminthes filetyp ppt etape obligatorii este de a ameliora riscurile anstezico-chirurgicale şi de a îmbunãtãåii condiåiile tehnice specifice acestui abord.

Tratamentul specific urmãreşte ameliorarea comorbiditãåilor asociate, profilaxia complicaåiilor trombembolice terapie anticoagulantã sau a celor infecåioase antibioterapie peroperatoriedar şi evacuarea conåinutului intestinal, pentru a obåine o camerã de lucru satisfãcãtoare administrarea de soluåii purgative Dulcolax 10tb.

ASCULTAȚI! Ce ne spun copiii despre bullying și siguranța la școala - PDF Free Download

Plicatura marii curburi gastrice prin abord laparoscopic se desfãşoarã sub anestezie generalã şi intubaåie orotrahealã. Manevrele anestezice, direct proporåionale cu gradul obezitãåii şi amploarea morbiditãåilor asociate, sunt de multe ori dificile æi riscante, manipularea acestor bolnavi impunând o experienåã consistentã a echipei de anestezişti. Cancer de colon ppt PMCGL, pacientul obez este aşezat pe o masa de operaåie adaptatã chirurgiei bariatrice, în decubit dorsal, cu membrele inferioare în abducåie poziåie platyhelminthes filetyp ppt.

platyhelminthes filetyp ppt

Chirurgul operator este poziåionat între membrele inferioare ale acestuia, iar ajutoarele - cameraman-ul şi chirurgul ajutor - pe partea dreaptã şi, respectiv pe partea stângã a pacientului.

Camera de lucru necesarã platyhelminthes filetyp ppt laparoscopic se realizeazã prin insuflarea cavitãåii peritoneale cu CO2, pe ac Veress introdus prin flancul stâng sau prin tehnica Hasson, pânã la o presiune de mmhg. Cea de-a doua variantã, Tehnica operatorie Figura 2. Poziåia membrilor echipei platyhelminthes filetyp ppt pentru operaåia de plicaturã a marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã 3 93 la vedere, asociazã dificultãåi importante legate de grosimea considerabilã a peretelui abdominal.

Din acest motiv, apelez foarte rar la aceastã tehnicã, deæi este mai sigurã decât alternativa sa oarbã. Cu mâna stângã sau uneori cu ajutorul a raci Backhaus-Roeder solid ancoraåi de tegumentul pacientului obez, ridic peretele abdominal anterior æi stabilesc locul de introducere a acului Veress.

Acesta, orientat paralel cu planul posterior, va strãbate succesiv structurile parietale ale flancului stâng abdominal pânã când vârful sãu autoprotejat va fi pãtruns în cavitatea peritonealã.

Senzaåia datã de prezenåa acului Veress în platyhelminthes filetyp ppt este mai greu de confundat dupã acumularea unei oarecare experienåe în utilizarea acestui tip de inducere a pneumoperitoneului.

Fãrã îndoialã cã perete abdominal trebuie sã fie relaxat adecvat.

 • Agent antiparazitar helmifag
 • Tenic obraznic
 • Hypotheses Testing I & II_command Sheet - Platyhelminthes filetyp ppt
 • Intraductal papillomas causes

Schema de dispunere a trocarelor de lucru prezentatã în figura 3 este varianta pe care o utilizez de rutinã. Ea conåine 5 trocare de lucru, de 5 æi 10 mm.

Phylum Platyhelminthes Notes 2015 paraziții complet

Trocarul optic 10 mm, reutilizabil este plasat la stânga liniei mediane, la aproximativ 20 de cm faåã de xifoid. Platyhelminthes filetyp ppt cã, la pacienåii cu obezitate morbidã, ciatricea ombilicalã nu reprezintã un reper anatomic util în stabilirea dipoziåiei trocarelor de lucru. La stânga trocarului optic, sub controlul vizual al telescopului cu vedere lateralã, introduc un trocar de 10 mm, poziåionat pe linia medio-clavicularã stângã. Acesta poate fi de 5 mm dacã pensa de electrochirurgie utilizatã pentru disecåie este de 5 mm Harmonic ACE, LigaSure Atlas sau Advanced etc situaåie în care firele de suturã cu ac sertizat se vor introduce prin trocarul optic.

Lateral de acesta, la o distanåã corespunzãtoare, plasez un trocar de 5mm destinat instrumentelor manipulate de chirurgul ajutor. La dreapta liniei mediane, cm cranial faåã de planul de introducere a trocarului optic æi cm lateral de acesta, Figura 3. Schema de plasare a trocarelor de lucru pentru plicatura marii curburi cancer hodgkin tratamiento pe cale laparoscopicã introduc un trocar platyhelminthes filetyp ppt 5 mm, destinat instrumentelor manipulate de mâna stângã a operatorului.

În regiunea epigastricã plasez o canulã de 10 mm care sã permitã introducerea depãrtãtorului de ficat. Poziåia exactã a acestui trocar depinde de dimensiunea lobului stâng hepatic: cu cât acesta este mai voluminos cu atât portul de acces epigastric platyhelminthes filetyp ppt orientat mai inferior. Deoarece aceastã arie anatomicã este foarte bine vascularizatã a.

În aceste condiåii recomand folosirea canulei Ternamian Karl Storzcare prezintã un profil exterior spiralat. Fãrã a necesita trocar, canula Ternamian va strãbate structurile peretelui abdominal, prin rãsucire, disociind fibrele musculare, fãrã ale secåiona, reducând astfel riscul de sângerare. Dealtfel, numãrul trocarelor de lucru ca æi dispoziåia mai sus prezentatã sunt orientative.

În situaåii particulare antecedente chirurgicale prin abord deschis, etc numãrul poråilor de acces este suplimentat atât cât este nevoie, iar poziåiile de montare a acestora se orienteazã în consecinåã. Expunerea câmpului operator în chirurgia laparoscopicã esogastricã æi cu deosebire în chirurgia obezitãåii este dependentã æi de mijloacele tehnice de care dispunem pentru ridicarea lobului stâng hepatic.

În majoritatea cazurilor steatoza hepaticã prezentã la pacienåii cu obezitate morbidã înfãåişeazã un lob stâng hepatic voluminos, care umple în întregime spaåiul subfrenic ipsilateral. Imobilitatea relativã a acestui platyhelminthes filetyp ppt, alãturi de o friabilitate capsularã exageratã vierme intestinal lung utilizarea unor retractoare solide şi, în platyhelminthes filetyp ppt timp, atraumatice.

Cea mai mare satisfacåie mi-a oferit-o utilizarea depãrtãtorului de tip şarpe de 10 mm, cunoscut sub denumirea de Retractor Cuschieri Platyhelminthes filetyp ppt rigid şi în acelaşi timp atraumatic prin profilul rotund şi suprafaåa mare de contact.

Pentru a evita instalarea inevitabil pentru operaåiile prelungite oboselii musculare a ajutorului, dar şi pentru a folosi activ ambele mâini ale membrilor echipei operatorii, recomand folosirea unui suport-fixator extern Fig. Ficatul nu va mai fi traumatizat ele provoacă paraziți repoziåionãrile repetate ale depãrtãtorului, iar confortul operator mult îmbunãtãåit.

Instrumentele de lucru pense de prehensiune, foarfele, cârlig electrod, portac sau platyhelminthes filetyp ppt utilizate în chirurgia bariatricã sunt mai lungi decât cele standard. Disponibilitatea pentru acest set de instrumentar la care se adaugã un telescop mai lung 42 cm cu vedere lateralã 45º este obligatorie pentru majoritatea pacienåilor la care ne propunem efectuarea unei plicaturi a marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã.

Plicatura marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã. Ridicarea lobului stâng hepatic cu ajutorul depãrtãtorului flexibil Cuschieri Karl Storz ; B.

Aspect extern: depãrtãtorul Cuschieri este susåinut de suportul autofixant ataæat la masa de operaåie Pãtrund în bursa omentalã corespunzãtor segmentului inferior al poråiunii verticale a marii curburi gastrice. Peretele anterior gastric este apucat de o pensã de prehensiune atraumaticã, dublu fenestratã, de 5 mm, extralong, Croce-Olmi, Karl Storz manevratã de mâna stângã a chirurgului operator.

platyhelminthes filetyp ppt que es cancer gastrico avanzado

Spre deosebire de disecåia pe care realizãm în vederea unei rezecåii gastrice longitudinale, pentru PMCGL linia de secåiune electricã se va menåine la mm distanåã faåã de peretele gastric pentru a evita producerea unor leziuni termice la acest nivel.

Pe mãsurã ce stomacul se elibereazã de conexiunile vasculare laterale este permisã o expunere amplã a feåei posterioare gastrice. Aderenåele gastro-pancreatice, frecvent descoperite la acest nivel vor fi tratate prin electrochirurgie. În aceastã arie anatomicã, într-un spaåiu milimetric existent între fornixul gastric æi splinã, disectorul cu ultrasunete sau A B Figura 5.

Plicatura marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã tratarea conexiunilor vasculare ale marii curburi a stomacului hpv que vacuna es 95 pensa LigaSure se dovedesc a fi instrumente de lucru de o excepåionalã valoare. Fundul gastric trebuie eliberat complet de pe suprafaåa pilierului diafragmatic stâng la care aderã, asigurând astfel o mobilizare adecvatã a acestuia æi ulterior premisele realizãrii unei plicaturi uniforme.

Gestul de disecåie la acest nivel impune însã condiåii de expunere foarte bunã æi manipularea delicatã a instrumentului electric pentru a nu leza diafragmul, vasele coronare, peretele gastric sau esofagul abdominal. Pentru acest timp operator, recomand utilizarea unui artificiu tehnic care platyhelminthes filetyp ppt posibilitatea deschiderii unui spaåiu generos de acces retrogastric înalt. Acesta constã în tracåionarea marii curburi gastrice caudal æi spre dreapta, cu ajutorul unei pense de prehensiune introdusã prin trocarul de 5mm din flancul stâng, pensã manipulatã de cea de-al doilea ajutor.

În vecinãtatea joncåiunii esogastrice nu este necesarã o disecåie electricã insistentã deoarece, aceste manevre ar putea determina leziuni termice la nivelul acestor structuri anatomice vascularizate mai precar. Pe de altã parte, trebuie menåionat încã de pe acum cã, plicatura verticalã va fi iniåiatã la aproximativ 2 cm de unghiul His, pentru ca invaginarea peretelui gastric sã nu dezorganizeze funcåional cardia, platyhelminthes filetyp ppt obstrucåie majorã sau reflux gastroesofagian.

Dupã ce marea curburã platyhelminthes filetyp ppt stomacului a fost în întregime eliberatã, urmeazã timpul de suturã gastricã. Limita cranialã a plicaturii verticale este situatã, aæa cum am arãtat mai sus, inferior de unghiul His 2 cm.

Pentru calibrarea stomacului utilizez un tutore de 36 Fr introdus transoral de cãtre medicul anastezist. Plicatura gastricã se realizeazã prin invaginarea marii curburi a stomacului, tehnicã ce presupune apoziåia seroseroasã a pereåilor anterior æi posterior ai acestuia. Menåinerea acestei forme a stomacului impune suturã gastro-gastricã în puncte separate sau în surget, dispuse longitudinal, în rânduri paralele. Materialul de suturã utilizat va fi neresorbabil, cu dimensiunea de 0 sau 1, sertizat pe ac intestinal Utilizarea firelor autoblocante poate uæura gesturile de suturã, facilitând platyhelminthes filetyp ppt apoziåiei gastrice pe parcursul realizãrii surget-ului, fãrã contribuåia chirurgului ajutorul.

Unii autori preferã ca primul rând de suturã gastricã sã se realizeze cu ajutorul unor fire separate, fixate cu nod extracorporeal. Aceastã atitudine este justificatã de faptul cã astfel, invaginarea intragastricã poate fi mai bine orientatã geometric 1. Din acest motiv, aceastã variantã tehnicã se recomandã chirurgilor aflaåi în perioada iniåialã, de acumulare, a expertizei în chirurgia laparoscopicã bariatricã.

Cel de-al doilea - æi, dacã este necesar æi cel de-al treilea - rând de suturã gastricã va fi dispus în surget. Cea de-a doua variantã, pe care o prefer, presupune fixarea invaginãrii gastrice cu ajutorul a linii de suturã continuã.

Firul de suturã, monofilament neresorbabil, cu lungimea de cm, sertizat pe ac intestinal 34 æi înnodat la capãtul opus, este introdus prin trocarul de 10 mm din flancul stâng.

Platyhelminthes filetyp ppt

Dacã, la acest nivel a fost preferat un port de acces de 5 mm, materialul de suturã va fi introdus prin trocarul optic. Pentru acest timp operator este de preferat utilizarea unor portace Figura 6. Plicatura marii curburi gastrice pe cale laparoscopicã invaginarea stomacului cu ajutorul unei pense de prehensiune manipulatã de ajutor dedicate chirurgiei laparoscopice bariatrice, cu lungime de minim 42cm.

Plicatura gastricã este iniåiatã de ajutorul din partea stângã a pacientului care, prin intermediul unei pense de prehensiune care intereseazã marginea stângã a stomacului la limita inferioarã a fornixului gastric, va platyhelminthes filetyp ppt æi va menåine provizoriu, pânã la trecerea firului de suturã, invaginarea intragastricã a marii curburi. Primul punct de suturã va fi plasat la 2 cm inferior faåã de unghiul His, sensul suturii fiind orientat caudal. Pentru a asigura confecåionarea unui tub gastric uniform, peretele anterior æi posterior al stomacului trebuie sã platyhelminthes filetyp ppt în platyhelminthes filetyp ppt egal, distanåa relativã faåã de mica curburã a stomacului fiind în permanenåã consideratã.

Trecerea ca æi strângerea firelor de suturã trebuie sã evite realizarea unor zone de stenozã sau torsiuni ale stomacului, situaåii ce pot determina tulburãri funcåionale ale noului rezervor gastric. Desemenea, trebuie prevenitã strângerea exageratã sau ischemierea peretelui gastric, erori care pot avea consecinåe grave asupra evoluåiei postoperatorii fistula gastricã, peritonitã. Dupã finalizarea a 2 linii de suturã continuã, va fi apreciatã necesitatea reducerii suplimentare a capacitãåii stomacului prin trecerea celui de-al treilea surget.

Decizia trebuie sã aibã în vedere æi elementele funcåionale amintite mai sus. Aspectul final al PMCGL sugereazã forma tubularã obåinutã în urma rezecåiei gastrice longitudinale, cu deosebirea cã, lumenul acestuia este ocupat de faldurile de mucoasã proprie. Aspect final al PMCGL platyhelminthes filetyp ppt forma tubularã asemãnãtoare celei obåinute în urma rezecåiei gastrice longitudinale.