Cum să recunoască helminți


Articolul 6 Adaptarea la condițiile regionale 1    În scopul comerțului dintre ele, părțile recunosc absența în regiune a bolilor animale specificate în anexa III.

În contextul desfășurării pandemiei, devine extrem de actuală selecția strategiei optime pentru un tratament eficient și sigur al pacienților cu COVID Pentru ajustarea dozelor și prezicerea siguranței tratamentului cu aceste preparate, a fost elaborat un panel farmacogenetic special care analizează markerii genetici, determină metabolismul sau farmacocinetica lor. Din motive evidente, majoritatea întrebărilor sunt adresate specialiștilor în medicină de laborator,dintre care cele mai importante sunt - precizia și fiabilitatea, interpretarea și valoarea prognostică a testelor pentru COVID

Partea respectivă poate cere, de asemenea, garanții suplimentare cu privire la importul de animale vii și produse animale corespunzătoare statutului convenit. Garanțiile pentru bolile specifice vor fi incluse în anexa V.

cum să recunoască helminți

În această evaluare, părțile vor ține seama de experiența deja dobândită. Partea exportatoare poate fi de acord să îndeplinească condițiile părții importatoare, fără a aduce atingere rezultatului procesului stabilit la alineatul 1.

Articolul 9 Recunoașterea măsurilor sanitare 1    Anexa V precizează sectoarele sau părțile de sectoare pentru care, la data intrării în vigoare a prezentului acord, respectivele măsuri sanitare sunt recunoscute ca fiind echivalente în scopuri comerciale.

Pe baza procesului descris în articolele 7 și 8, acțiunile stabilite în anexa V vor fi întreprinse pentru a se da posibilitatea finalizării evaluării la datele indicate acolo. Până la recunoaștere, comerțul se va desfășura în condițiile stabilite în cum să recunoască helminți V. Părțile pot stabili în comun principiile sau orientările pentru certificare. Toate aceste principii sunt incluse în anexa VII. Articolul 10 Verificarea 1    Pentru a se păstra încrederea în punerea în aplicare efectivă a dispozițiilor prezentului acord, fiecare parte va avea dreptul să efectueze proceduri de audit și verificare a părții exportatoare, care pot include: cum să recunoască helminți o evaluare integrală sau parțială a programului de control total al autorităților responsabile, inclusiv, dacă este cazul, analize ale programelor de inspecție și audit și b controale la fața locului.

Antetul sit-ului

Aceste proceduri vor fi efectuate în în conformitate cu prevederile anexei VI. Articolul 11 Controalele la frontieră și taxele de inspecție 1    Așa cum se menționează în articolul 10 alineatul 2frecvența controalelor la frontieră a importurilor de animale vii și produse animale va fi stabilită în anexa VIII A.

Părțile pot modifica frecvența, în cadrul responsabilității lor, în funcție de progresul înregistrat în conformitate cu anexa V cum să recunoască helminți cu anexa IX sau ca urmare a altor acțiuni sau consultări prevăzute în prezentul acord. Ori de câte ori este posibil, importatorul sau reprezentantul acestuia va avea cum să recunoască helminți la lot și posibilitatea de a contribui cu orice informație relevantă pentru a ajuta partea importatoare să ia decizia finală.

Meniu de navigare

Articolul 12 1    Părțile își vor notifica reciproc: — modificări semnificative ale stării de sănătate, cum ar fi prezența și evoluția bolilor din anexa III, în termen de 24 de ore; — fără întârziere, constatările de importanță epidemiologică în privința bolilor care nu sunt cuprinse în anexa III sau a unor boli cum să recunoască helminți — orice măsuri suplimentare pe lângă cerințele de bază ale măsurilor lor sanitare respective luate pentru combaterea sau eradicarea bolilor la animale sau pentru protejarea sănătății publice și orice schimbări în politicile de prevenire, inclusiv politicile de vaccinare.

Fiecare parte se va strădui în astfel de situații cum să recunoască helminți ofere toate informațiile necesare pentru a se evita perturbarea comerțului și pentru a se ajunge la o soluție reciproc acceptabilă.

Articolul 13 Clauza de garanție Fără a se aduce atingere articolul 12, în special alineatului 4oricare dintre părți, pe baza unor motive întemeiate legate de sănătatea publică sau animală, poate lua măsuri provizorii pentru protecția sănătății cum să recunoască helminți sau animale. Aceste măsuri vor fi notificate în termen de 24 de ore celeilalte părți și, la cerere, se cum să recunoască helminți organiza consultări asupra situației în termen de 14 zile.

cum să recunoască helminți

Părțile vor ține seama în mod corespunzător de orice informații furnizate prin intermediul acestor consultări. Articolul 14 Principiile prezentului acord se vor aplica și pentru rezolvarea unor chestiuni pendinte care se încadrează în domeniul său de acțiune și care influențează comerțul cu animale vii și produse animale dintre părți vizate în anexa IX.

Semne că ai paraziţi intestinali | Click

Se vor opera modificări la această anexă și, dacă este cazul, și la celelalte anexe, pentru a se ține seama de progresul realizat și de noile probleme identificate. Articolul 15 Schimbul de informații și prezentarea cercetărilor și datelor științifice 1    Părțile vor face schimb de informații relevante pentru punerea în aplicare a prezentului acord în mod uniform și sistematic, pentru a oferi asigurări, pentru cum să recunoască helminți instaura încrederea reciprocă și a demonstra eficacitatea programelor controlate.

cum să recunoască helminți gastric cancer congress 2020

Dacă este cazul, atingerea acestor obiective poate fi stimulată prin schimburile de persoane oficiale. În cazul în care una dintre părți consideră necesar, propunerile pot fi tratate în în conformitate cu articolul 16 alineatul 3 ; — informare cu privire la evoluțiile curente care afectează comerțul cu animale vii și produse cum să recunoască helminți — informare asupra rezultatelor procedurilor de verificare prevăzute în articolul Aceste dovezi vor fi evaluate în timp util de către forurile științifice relevante, iar rezultatele acestei examinări vor fi puse la dispoziția ambelor părți.

Comitetul se va întruni la cum să recunoască helminți an după intrarea în vigoare a prezentului acord și cel puțin anual după aceea.

Comitetul poate rezolva probleme și în afara sesiunii, prin corespondență. Modificările la anexe vor fi stabilite în comun. Dacă va fi nevoie de expertiză suplimentară, părțile pot înființa, de asemenea, grupuri de lucru științifice sau tehnice ad-hoc, a căror componență nu trebuie să fie neapărat limitată la reprezentanții părților.

Articolul 17 Aplicarea teritorială a prezentului acord este următoarea: hpv genital warts male în Comunitate: în teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile stabilite în respectivul tratat; b În Noua Zeelandă: în toate zonele teritoriale din Noua Zeelandă.

papiloma inversi adalah

Cu toate acestea, prezentul acord nu se aplică în Tokelau. Articolul 18 Dispoziții finale 1    Prezentul acord va fi aprobat de către părți în conformitate cu procedurile pe care le au.

Prezentul acord intră în vigoare în prima a zi a lunii următoare datei la care părțile notifică una alteia în scris că procedurile menționate în paragraful precedent au fost îndeplinite. Orice amendament convenit intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile notifică cum să recunoască helminți alteia în scris că respectivele proceduri interne de aprobare a amendamentelor au fost îndeplinite.

Paraziti roupy

În acest caz, acordul va înceta la expirarea perioadei de preaviz. Adoptat la Bruxelles, în a șaptesprezecea zi a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase. Pentru Comunitatea Europeană.

cancer pleomorphic sarcoma